Printer Friendly Version Cenovnik konzularnih usluga @ 19 September 2012 10:09 AM

Konzularne takse i troškovi za posebne usluge predviđeni su Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, sa izmenama i dopunama  br. 51/03-ispravka,53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr.zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 i 65/13-dr.zakon) i Pravilnikom o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih  konzularnih taksi („Službeni glasnik RS“, br. 102/10  i 89/13)

Konzularne takse su izražene u evrima i plaćaju se u gotovini.

Platne kartice i čekovi se ne  mogu prihvatiti kao sredstvo plaćanja.

Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Konzularno odeljenje Ambasade